Monday, 18 June 2018

 रक्त दाब ओळखणे

उदेद्श :- आजाराचे निरसन करण्यासाठी ब्लड पेषर तपास्याच्ण्याचे                          गरजेचे आहे 


साहित्य :- ब्लड पेशर चेकाप मशिन , मीटर ,स्टेट स्कोप .


कृती :- १) हाताची मुठी बंद करून घ्यावी 

           २) दंडावर ब्लड पेषर चेकप ब्यंड बाधून घ्यावा 
           ३) पप्कीचा फुगा दाबून बन्डवर पेषर देऊन रीपोट घ्यावं 
           ४) त्यासाठी हाताच्या नदीवर स्टेटस्कोप ठेवून नाडीच्या                                  आवाक्यातील ठोके मोजणे 
           ६) जेह्वा ठोके बंद होईल व ठोके चालू झाल्याची नोड करावी .या                      वरून bp चेक करणे   

रक्त गट तपासणे

उदेद्श :-  रक्त गट तपासणी करण्यास शिकणे आणि विविध रक्तगटाची                 माहिती समजून घेणे 


अपेषित कौशल्य :- मुलांना रक्ताचा नमुना घेता येने 


साहित्य /साधने :- लॅसेट , कापुस , काचपटी , परिशानळी , भिग , स्पिरीट                              , antia a , antia b , antia d


 कृती :- १) ज्या व्यक्तीला रक्तगटाची तपासणी करावयची आहे तिच्या                    डाव्या हाताला करगलीच्या शेजारील बोटाला स्पिरीटने                            निर्ज्रुतुक करून घ्या  ,लॅसेटच्या साहाय्यने टोचून घ्या व                          आपले हात चे रक्त तीन काचपत्यावर घेतले 

           २) काचप्त्त्वरील एका ठिकाणच्या र्क्त्वरील अन्तीसिरा A ,B , D                 या ठीक णी रक्त घेतले    
           ३) तीन्ही ठीकानाच्या रक्त नुमुन्या साठी तीन स्वतंत्र स्वच्छ                        काच पट्या वापरून anti व प्रत्येक रक्तानुसार एकत्र करा 

निरीशन / अनुमान :- तिसऱ्या  ठिकाणच्या  नुमुनाच्या निरीषण                                              करण्यासाठी   भिग वापरा व पुढील तक्त्याच्या                                         आधारे रक्त नमुना ओळखता येईल .


 हिमोग्लोबीन तपासणे


 १) hb रक्तगटाचे प्रमाण :-हिमोग्लोबीन हे द्रव्य रक्तातील तबड्या पेशी असतात या द्रव्य मुळे एकतातील तबड्या पेशी वायुतून co2 फुफ्फुसातून नेण्याचे काम करतात .
     
३) प्राथमिक कृती :- HB हिमोग्लोबीन लागणारे लिक्विड HCC  , DW , कापुस , स्पिरीट शरीरातील रक्त 

कृती :- १) टेस्ट  ट्यूबमुळे 20 खुणेपर्यत N/10 घेतला 
            २) रक्त नमुना घेण्याच्या ठिकाणी ठिकाणाला स्पिरीट लावून                      निर्जृतक करून घेताले .
           ३)लॅेपच्या  सह्याय्ने बोटाला टोचून रक्त काढले 
            ४) ट्यूबमुध्ये ०.०२mlएवढे रक्त घेतले 
            ५) परिशा नळी मध्ये सोडले 
            ६)परिशा नळी मध्ये पाच टेवली द्रावनाची रगस्तर दोन बाजूच्य
                सयुक्त होण्यासाठी 
            ७)थेब टाकले व आणि शेडाने हलवले 
            ८) रक्त ट्यूबमुळे रीडिग घेतले , HB चे प्रमाण पहिले 
4)हिमोग्लोबीन कमी झाल्यामुळे :- १) चक्कर येते 
                                                     २) थकवा येणे
                                                     ३) BP लो होतो 
५) हिमोग्लोबीन मेंटेनन्स :- १) गुळ , शेगदाणे , बिट , गाजर , अजीर                                                       खाणे   
          

रोट बनवणे

उदेद्श :- भटीचा वापर करून करून रोट बनवणे .


साहित्य :- रवा , डालडा , साखर , अमूल बटर , दुध .


साधने :- परात , ट्रे , चमचा , लाकूड .


कृती :- १) प्रथम आम्ही रोट साठी लागणाऱ्या साहित्याची यादी केली व ते                 गावातून आणली .

           २) डालडा १२५ gm घेतला  त्याला डालडा १२५ gm घेतला  त्याला                   व्यवस्थित मिक्स केले .
           ३) त्या मध्ये ५००gm रवा  टाकला व  त्याला डालडा १२५ gm                        घेतला  त्याला व्यवस्थित मिक्स केले .

          ४) साखर व अमूल बटर टाकून हे सर्व मिक्स केले व त्यानंतर                        त्यात वेलची टाकली . 

          ५) मग दुधात ते लाडू  बनतील असे प्रकारे ते मिक्स केले .
          ६) त्यानंतर ट्रेला थोडासा डालडा लावून घेतला . रोट बनवून  ट्रे                      मध्ये ठेवले .
          ७) भटीचे ट्रेपरेचर थोडे जास्त असून गरजेचे असते .
          ८) रोट पुरपणे चाॅकलेटी होइपर्यत ठेवावे .

निरीषण :- १) ट्रेला डालडा जास्त लोवू नये .

                 २) मिश्रण  व्यवस्थित मिक्स केले .
                 ३) रोट व्यवस्थित भटीमध्ये भाजून घ्यावे .

कोस्टीग :-अ.क्र
वस्तू
नग
दर
किम्मत
रवा
१.५/kg
२८/kg
१४Rs
डालडा
१२५gm
९०/kg
११.२५ Rs
साखर
५००gm
३०/kg
१५ Rs
अमूल बटर
१पॅकेट
१ पॅकेट ४६
४६ Rs
दुध
१.५ लिटर
४०/kg
२० Rs
लाकूड
७/kg
८/kg
५६ Rs

लेबर चार्ज
४२.२५Rs

TOTOL
214.75Rs

चकली बनवणे 

उद्देश :- चकली बनवणे व विकणे . 

साहित्य :- मैदा , मीट , मिरची पावडर , मूग डाळ , तेल , पाणी . 

साधने :- गॅस, कुकर , पॅरात ,  चकली चा साचा , कढई . 


कृती :- 1) सर्वात आधी  १२५gm  मूग डाळ घेतली ती धुतली त्यानंतर                    ती कुकर मध्ये शिजायला ठेवली . 
         2) ती पूर्ण शिजल्या नंतर काढली त्यानंतर मैदा घेतला तो एक                   फडक्यात चाळून  बांधला व कुकर मध्ये ठेवला तो जरा                         शीजवऊन घेतला .
         3) तो मैदा शिजल्यानंतर मैद्याचे गोळे झाले होते ते पाहून चालून               घेतले . 
         4) त्यानंतर त्यात मिरची पावडर , मीट , टाकले व सर्व मिक्स                     करणे . 
         5) त्यानंतर त्यात शिजलेली मूग डाळ टाकली व सर्व चांगले                       मिक्स करून घेतले . 
         6) त्यानंतर ते एक साचत भरून त्याचा चकल्या बनवल्या व                     त्याचा रंग जरा बदलत नाही तो परंत तळली . 

निरीक्षण :-  1) पिट  मळताना नीट माळवे ते कठीण होऊ देऊ नये .                         2)चकली तळताना ती जाळून देऊ नये .


 गुलाब जामून बनवणे 


उद्देश :- गुलाब जमून बनवणे व विकणे . 

साहित्य :- दूध , मैदा , पिठीसाखर , इलायची पावडर , तेल , साखर . 

साधने :- गॅस , प्लेट , चमचा , उलतने, टोप . 

कृती :-  1) पहिल्यांदा  गॅस वरती पात्याले ठेऊन दूध आठवले म्हणजे                        त्यातील पाणी काढून टाकले . व खावा बनवला .
            2) ३ लिटर दुधाला बरोबर १ तास लागला . 
            3) त्यानंतर खावा ,   इलायची पावडर , दूध  हे सर्व मिक्स केले .                4)  त्या मिश्रणाचे छोटे गोळे बनवले . 

            5) ते गोळे तेलात चांगले तळले खरपूस होईपर्यंत 
            6) त्यानंतर साखरेचा पाक बनवला 
            7) त्यात ते गोळे मुरण्यास ठेवले व पूर्ण ते मुरे परंत ठेवले त्याचा                  पूर्ण आत पाक गेला पाहिजे . 

निरीक्षण :- 1)दुधाचा खावा जाळून देऊ नये . 
                  2)गुलाबजामून भाजताना ते जाळून देऊ नये . 
                  3)गुलाब जमून पाकात चांगले मुरून द्यावेत . पाव बनविणे उददेश :-भट्टीचा वापर करून पाव बनविणे . 

 साहित्ये :- मैदा , साखर , तेल ,ईस्ट ,ई .

साधने :-आटा मेकर मशीन ,उलथणे ,भट्टी ट्रे ,वजन काटा ,टेबल इ .... 

 कृती :-  १)  भट्टी पेटवण्यास  लावावी . त्या मंधे लाकडे मोजून टाकावे व                     वजन करावे . मैद्याचे पीट  चालून घेतले . व ते ८ किलो घेतले                 . त्या नंतर ईस्ट आणि मीट हे ऐकट्रकरून ते ऍक्टिवेट                                होन्यासाटी  १० मिनिटे ठेवले . व ते पीट चाळलेले होते  त्या                      मंधे टाकले व ते मिक्स करून घेतले . त्या नंतर ते फुगण्यास २                  तास ठेवले . मग त्याचे गोळे बनवून ते ट्रे वॉर ठेवले एकसारखे                 बनवावे . नंतर ते फुगून घ्यावे . मग आम्ही भट्टी मंधे                               बाजण्यासाटी घेतले . भट्टी मंधे तापमान ४०० च्या वरती असावे                 मग पाव ७ ते १० मिनिटात बजात्तात . व नंतर त्यांना तेल                       लावावे . व थंड होऊ द्यावे नंतर ते दुसऱ्या भांड्यात काढावेत . 

निरीक्षण :- १) मैदा व्यवस्तीत मळून घ्यावा चिकल व मऊ होऊ द्यावा .                   २) भट्टी मंध्ये पाव बनवतानी आपल्याला इजा होणार नाही                            याचे कालजी घ्यावी . 

                ३) भट्टीचे तापमान हे ४०० च्या वरती असावे . 

                ४) पाव करपणार नाहीत याची काळजी असावी . 

                ५) पाव बनवून झाल्यावर ते थंड होऊ द्यावेत . 


Image result for pav
अ.क्र
   वस्तू
नग
   दर
किंमत
   मैदा
८ kg
 २९ kg
२०८
   इस्ट
२०० ग्रम
 २०० kg
४०
   मीठ
१५० ग्रम
 १५ kg
२.२५
   ग्लूटेन
१० ग्रम
 १० rs /२० gm
   तेल
२५० ग्रम
 ८० kg
२०
  लाकूड
२०kg
 ८ kg
१६०
                          लेबर चार्ज
१०८
                          टो
४३४.२५

उददेश :-भटटीचा    वापर     करून   रोट  बनविणे। 
साहित्य  :-रवा  डालडा  साखर   अमल    बटर   दुध.
साधने :-परात    टे   चमचा    लाकूड
              कृति:-
                        पथम    आमही    रोट    साठी    लागणारी   साहितयाची                       
                            यादी   केली व 
                           ते      सामान    गावातून    आणले      
                                   २  डालडा  125gm    घेतला   व   मीकस                                                        करून
                           घेतले
                        ३  मध्येे   500gm  रवा    टाकला    व   मिक्स   केले
                        ४ साखर    आणि    अमल   बटर   टाकून  हे   सव   मिक्स  करण  घेतले  तयामधये   वेलची  थोजीशी    टाकली
५   मग  दुधात  ते  लाडू   बनवील  आसे   दूध    टाकूण   मिक्स      केले    ६ नतर  टेला   थोडासा    जालडा   लाकून घेतला   व   ते  रोट  बनवून 
    टे  मधे   ठेवला 
७ भटटीचे  टेमपचर   थोडे     आसणे     गरजेचे   आहे.
८  रोट    पणयणे     चाॅकलीटी    होइपर्यंत   ठेवावे  
9 रोट    टाकलयावर    टेला    हलतू      नये. 
                  निरीक्षण:-
                                  1 टेला    जालजा   जास्त   लावू   नये. 
                                   2  मिश्रण   मिक्स   करूण    घयावे. 
                                   3    रोट    भटटीमधये    भाजून    घयावेत.
 अक             मटेरिअल               नग              दर                   किमत 
1                  रवा                        1/2kg             28/kg              14    rs 
2                  डालडा                    125gm            90/kg              11 -52               
3                  साखर                     500gm           35/kg              18     rs
4                  अमलबटर              1पॅकेट              1 पॅकट४६        ४६             
5                   दुध                      1/2 मिटर            ४०/kg            २०   
६                   लाकूड                   7kg                   8/kg               56 
                                                              total=174.25   rs
                                                                 लेबर  चाज=                                                

२फुड लॅब मशीन मााहिती

    १    फुड   पल्लप:-     फळाचा   रस    काढणयसाठी
२हाय     फुड    मिक्स:- मोठया  पमाणात   फुडं  कट      करणयसाठी
३हिटीग   कटर:- एखादा    पदार्थ  गरमा/   थड  करण्यासाठी.
४तेल    गाळणी :- बियामधील   तेल  काढण्यासाठी .
Image result for सीलिंग मशीन पैक
५  फिलिग   मशिन:- बॉटल  मध्येे   रस   भरणयसठी.     

Image result for nitrogen packing machine


 6  नायटोजन     पॅकिंग :-पिशवीत    हवा   भरणसठी                             
7सीलीन   मशिन:-पॅक    करयसाठी
8वेटिग   बॉलेस:-वज़न   करयसाठी
9आटा   मिक्सर :-पिठ   मिक्स  करण्यासाठी
10आबळा  कटर:-आवळा    कट  करण्यासाठी
११कॅप  मशिन:-बाटलीला   झाकण   करण्यासाठी
12मायको  ओहवर:-केक    कुकीग   करण्यासाठी            
                                                  
     १   उददेश :-   आवळा      कॅनडी   नडीनडन  तयार    करून   तीची   विकी   करणे
२ साहित्य /साधने :-  आवळा  सुई  पातेले    मीठ   साखर  इतयादी                                             कृति:-  10kg    आवळे     घेवून  ते    सवछ
                                                              पाणने  धूवून   घेतले
                                २  तयाना    सुईने    टोचून      बारीक     छिदे   फडली.                   ३   मीठाचे     पाणी   करून    तयात       ते       आवळे  टाकले.
                                  ४   १२ तास   ते    आवळे   मीठा च्या  फणतच   ठेवले .
                                   ५    १२   तासानंतर   ते    आवळे    काढूण   गॅसवर   पाणी   गरम
                                                     करत     ठेवून    तया   गरम      करत     ठेवले
                                   ६ तयानर   ते   आवळे    थोडे     शिजल्यावरती    ते    उतरून   
                                        तयाना    पेसकरून     तयाच   फोडी   तयार  केलया.
                                     ७   आवळयाचया    फोडी     व      बिया     वेगळयाकरन     तयाचे
                                                     वजन    केले.
                                      ८
    साखरेचा    पाक   करून     तयात   तया    फोडी  टाकलया
                                                         
९  तया    फोडी     साखरेच्या   पाकात     5ते६      दिवस   मुरत
                      ठेवला.
१०    तयानतर  तया   तयातर     काढूण    डायरला      टाकलया.
 ११    डाय   झालेल्या  पॅकिंग    केले.
                                       अनुमान:-   आवळाकनडी   तयार   झालेल्यावर    पॅकिंग   करन
                                                                 विहीस     ठेवली 

उददेश:-  पिझ्झा   बनवायला.   शिकणे.
साहित्य:-मौदा    डालडा     कादा  शिमला  मिच  गाजर
              टोमॅटो   जिरा    महूरी   तेल   तिळ  इस्ट
साहित्य:-गॅस   कढई   उलातणे.
                                            कृति:-
                                                                                                                                   १  500gm   मौदा      व   २०गम   डालडा       मिक्स  करूक    घेतला
                                                                   ५-१०गम     टाकले .व   चागले   मिसळले
                                                     २   तयनात   सव     भाजन   महणजे     कट    केलया    गाजर
                                                               शिमला    टोमॅटो    कादा
                                                     ३सव     भाजया   फाय   करायला     टाकलया   तया     आधि      कढईत                                                                    तेल   घेतले    जरा    महूरी     टाकली    सव    भाजया    टाकलया
Image result for पिझ्झा फोटो                                                       ४     भाजया   पूर्ण    शिजवलया   मसाले     टाकले
                                                                               व    पूर्ण  तयाची     भाजी  बनवली                                 
                                                        ५    तनतर    मळलेला    मौदा    मधे   ठेवला    पसरून
                                                         ६   तयाचा    बेस   पूर्ण  पणे   निट    शिजून   दयावा.                                                                                 निरिक्षण:-
                                                                      १ भाजी     भाजताताना   निट    ति      जराशी   कचची  ठेवावी
                                                                      २    पिझ्झा    बेस     निट     भाजावा      नाहीतर    तो             कचा                                                                                   कचा राहतो. 

Thursday, 14 June 2018


Practical no :- 02
                                 Tools& Equipment
Tester:-

Electricians use these electrical testers every day to see if a circuit or device is energized. They are crucial safety tools that keep electricians out of harm's way and tell them if there is trouble on a circuit or device. There are several different types of ​testers on the market, some with specific purposes only and some with multiple testing features. Here are the top 6 electrical testers used by professional electricians.

Drill machine:-

We use drill machine to making hole in wall and those palace their required a drill. especially we use drill machine to fix a board and casing and capping fittings.
Related image
Screw driver:-

Screwdriver, tool, usually hand-operated, for turning screws with slotted heads. For screws with one straight diametral slot cut across the head, standard screwdrivers with flat blade tips and in a variety of sizes are used.
Image result

Hammer:- 
hammer is a tool or device that delivers a blow  to an object. Most hammers are hand tools used to drive nails, fit parts, forge metal, and break apart objects. Hammers vary in shape, size, and structure, depending on their purposes.
Image result for hammer i
Wire stripper:-A wire stripper is a portable handheld tool used by workers, especially electricians, for removing the protective coating of an electric wire in order to replace or repair the wire.
Image result for wire stripper image
 electrician Plier:-
Doing electrical work for a profession, home maintenance, or even as a hobby requires that you have a few specific tools on hand. Among them are pliers and wire strippers. These simple hand tools may not look like much at first glance, but the benefits of having them as part of your toolbox are many. To begin with, both pliers and strippers come with wire cutters and possibly even crimpers, which can make any electrical job much easier and neater to perform.

Image result for taparia electrician pliers work

Practical no :- 03
                                                            Symbols
electric symbols
Image result for electric symbolsImage result for basic electrical symbols


practical no :- 04
                                 Wire type and joint  • Type of wire :- mainly two type used in electrical wiring.                                                      1. copper wire   2. aluminium wire                                               1. single strand    2. multi strand                                                  
  • Single core :-A wire is a single, usually cylindrical, flexible strand or rod of metal. ... The term wire is also used more loosely to refer to a bundle of such strands, as in "multi stranded wire", which is more correctly termed a wire rope in mechanics, or a cable in electricity.  
  • Image result for single core wire                      
  • Two core wire :- Its wire we use any where there we connect the connection  the line and neutral.   
  •                                                   
  • Three core wire :-This wire we used where we connect the line neutral and earthing.                                                                                         
     
  • Four core wire\ five core:-  this wire used mainly three phase supply.                                                                                                                                                                          Image result for four \ fivecore wire                                      Wire joint  
  •   Union joint :- both side of wire  crossing each other and joint two side is called union joint.